මට අවුරුදු දහ නමයේදී වාහන 60 තියෙනවා .අම්මා කියපු දේ ඇහුවා නම් අද මම මෙතැන නෑ|Lahiru Mudalige|haritv

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *