මේ ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කරයි කියලා මට විශ්වාස එකම කෙනා මං විතරයි. මංගල

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.