“සල්ලි නැති කාලේ ලයින් දැම්ම කෙල්ලෝ දැන් නැමෙනවා ” මාලු කපන හශාන් රටට කියන කතාව Hashan de Silva

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *