විවාහයට සුදානම්වූ මනාලියට මනාලයා විසින් සිදුකල දේ.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.