”මගේ දුවගේ නිරුවත් පොටෝ ෆේස්බුක් දාලා මහත්තයා..දුව දැන් එල්ලෙන්න හදනවා..අවුරුදු 13යි දුවගේ වයස”

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.