රාග, ද්වේශ වැඩි අයට පටිපදා පරියාය (සංසප්පනී දහම් පරියාය) | භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආශ්චර්ය යි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.