හැම පිරිමියෙක්ම නළුවෙක්, හැම කාන්තාවක්ම නිළියක්. ජීවිතේ රඟපෑම් ගොඩක්|Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.