දැන් රටම අච්චාරුවක් වෙලා වියත්මඟ කියපු දේවල් ද මේ වෙන්නේ දැක්මක් නැති ගමන් මේ යන්නේ

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.