මිහිපිට ගස් ඇති වෙන්න කලින් සාගරයේ මෝරුන් ඇතිවුනා | Sharks existed before trees

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.