හැමදේම සැලසුම් කරල දුවට භාර දෙන්න තමයි මම හිතාගෙන ඉන්නේ,හැමදාම ඉඳලා බැහැනේ,ගයත්‍රි ඩයස්Gayathri Dias

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *