ටින් කිරි නැතුව හරි පදමට ගොඩාක් රස කිරිටොෆී Kiri toffee (milk toffee from fresh milk)

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.