මගේ අම්මා මල් වෙඩිල්ලක් වගේ ලස්සනට මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා උඩ ගිහින් නැතිවුණා|Indi Yapa abewardana

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *