රාජපක්ෂ පවුලේ කට්ටියම එකතුවෙලා නාමල් රාජපක්ෂගේ උපන්දිනය මහ රෑ ජයටම සැමරපු හැටිNamal Rajapaksa birthd

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *