පුෂ්පිකා තමයි මාව දාලා ගියේ, ඇය ඉල්ලපු සුපිරි ජීවිතය මට ලබාදෙන්න බැරිවුනා, Pushpika Silva Husband

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *