අපි බලපිටියේ මිනිස්සු මම එදා චමල්ට ගැහුවා නම් කෑලි ටික එකතු කරන්න කොළඹ නගර සභාවෙන් ගෙන්න වෙනවා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *