“හොරෙන් කාමරේට කැමරාවක් ගහල තියල ඔක්කෝම අතටම අල්ල ගත්තා”

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *