අවුරුදු මේසයට මේ විදියට කිරිබත් හදන්න Awurudu special milk rice – kiribath by Apé Amma

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *