“පුතා සාක්කුවට රුපියල් 100 ක් දාලා කැමති තැනකට යන්න කියලා ටවුන් එකට ගෙනත් දැම්මා!”

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.