වැද්දගේ දුව විවාහකරගත් උපකට වෙච්ච දේ ගැන medagoda abayathissa himi කිව්ව අපූරු කතාව

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.