පැය ගණනක් රථ පෙළක් සිරකළ – අධිවේගේ අනතුරෙන් සිදුවූ හානිය එළියට

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.