එක බණ පදයක් අසා නිවන් දකින්නෙ කොහොමද? (පරියාය සහ නිෂ්පරියාය ධර්මය) | Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.