හිට්ලර්ගෙන් මේක නතර කරන්න බැහැ මහත්තයෝ/දිලුම්ව මානසික වෛද්‍යවරයෙක් ලගට ගෙනිච්චනම් නරකද?

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.