විජයදාසගෙන් ආන්දෝළනාත්මක ප්‍රකාශයක් – ගෝඨාභය කරන්නේ පඹයෙක්ගේ භුමිකාව ඔහු බැසිල්ගේ අතකොළුවක් පමණයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.