පාර්ලිමේන්තුව යුධ පිටියක් වෙයි , සභා ගබා මැද ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීවරු සහ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු ගැටෙයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.