විජයදාසට විපාක දුන්නේ දිට්ඨ දම්ම වේදනිය කර්මය – රාජපක්ෂවරු ඉන්නතෙක් මේ රටට සුගතියක් නැහැ

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *