“ඔව් ඔය හැමදේම කරගන්න වෙලාව ඉස්සරහට ලැබේවි. මට දික්කසාද වෙන්න ඕනි”

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *