මගේ අම්මා ඇඳේ, මල්ලි මැරුණා.. අම්මාට හොඳ වෙයි කියලා හිතුවා.. – පාස්කු ප්‍රහාරයේ කඳුළු මතක

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *