ඔබේ ඉරණම තීන්දු කරන ඔබේම නම – දේශපාලකයන්ගේ නම සහ පක්ෂය අනුවත් ඔහුන්ට අත්වන ඉරණම ගැන හෙළිදරව්වක්

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *