පිබිද එමු අපි දෙව් මැදුරුවල අළු මතින් – අවදි වෙමු අපි නිහඬ නිද්‍රා සීලයෙන්

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *