පාස්කු විරෝධය පාර්ලිමේන්තුව යුධ පිටියක් බවට පත් කරයි.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *