තෝ කන්න දීපුවා මට මතක නෑ , තමන්ගේ තාත්තට තිරිසන් ලෙස පහර දෙන සක්කිලි දුව | talk with heshitha

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *