මුස්ලිම් පක්ෂ ආණ්ඩුවට සහය දීම ඩීල් එකක්. කතෝලික සභාවේ පළමු නිල මතය – Truth with Chamuditha.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *