සංසාර චක්‍රය නිමා කරන, මේ බුද්ධ ශාසනයේ ශ්‍රේෂ්ඨතම භාවනා කර්මස්ථානය | සතිපට්ඨාන ධර්ම දේශනා (𝟗𝟗)

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *