ඔබත් නිතරම කතා කරන කෙනෙක්ද?එහෙනම් ඔබ ඇසිය යුතුම කතාවක් Mirahawatte Pachchasiri Thero Dharma Deshana

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *