නාට්‍යය රඟපාලා ගෙදර එන ගමන් බස් එකේ ගත්ත ආතල් ටික | හිටවන කවි ගී විරිඳුව | ”නාඩගම්කාරයෝ”

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *