පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් දියණිය සමගින් මෙලොවින් සමුගත් ශාන්තා මායාදුන්නේ ගැන සංවේදී කතාව Shantha Mayadunne

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *