වලාකුළින් මිදෙන පුන්සඳ සේ වැරදි අඩුපාඩු නිවැරදි කොට ධර්මය කරා යන අයුරු – Galigamuwe Gnanadeepa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *