වලාකුළින් මිදෙන පුන්සඳ සේ වැරදි අඩුපාඩු නිවැරදි කොට ධර්මය කරා යන අයුරු - Galigamuwe Gnanadeepa Thero – LankaGmail Col3negoriginal | Col3neg

වලාකුළින් මිදෙන පුන්සඳ සේ වැරදි අඩුපාඩු නිවැරදි කොට ධර්මය කරා යන අයුරු – Galigamuwe Gnanadeepa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.