ආත්මගත බැඳීම් කොයි තරම් අපූරුද… |අර්ථ

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.