මේක දේශපාලන පලිගැනීම් කොමිෂම නෙමෙයි පිස්සු පුසාගේ කොමිෂම- ෆොන්සේකා ජනාධිපති කොමිෂම කුඩු කරයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *