මොනවද මේ ඩයන ඉල්ලන නයිට් ලයිෆ්. අපිට වඩා බෞද්ධ රටවල මේව තියනව චමුදිත – Truth with Chamuditha

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *