අතීතයේ තැපැල් මගින්, තැපැල් භාණ්ඩ ලෙස දරුවන් යැවූ හැටි ඇතුලු අරුම පුදුම විශ්මිතදෑ| Wishwa gaweshaka

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.