“සෙනසුරු ලැබුවම වම් අතයි වම් කකුලයි රිදෙන්න ගන්නවා”ප්‍රව්න ජෝතිශ්‍යවේදිනි ප්‍රසාදිනි නර්මදා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.