පාලිත තෙවරප්පෙරුමගේ පුතාගේ විවාහ මංගල්‍යයේ කවුරුත් නුදුටු නිලචායාරූප මෙන්නPalitha thewarapperuma son

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *