1990ට එන්න බැරිවෙලා ප්‍රතිඵල ඇවිත් විනාඩී 45ක් තුල රෝගියා ගෙදරම මියගියා ඉදිරිය එතරම් හොඳ නෑ Dr Nalin

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.