ඇවිත් නැති විකෘතිය ආවොත් එන්නත්වලිනුත් වැඩක් නැහැ?මොකක්ද විසදුම- වෛද්‍ය චන්දිම ජීවන්දර

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *