ගෙදරින් යද්දි අඩනවා ගයාන් අයියා ඒ දරුවන්ට ගහද්දි,සැරකරද්දි මට ඇඩෙනවා චතුරිකා පීරිස් සංවේදී Chathurik

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *