මේ කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය නොවේ (කරණීය මත්ථ කුසලේන) කරණීය මත්ථ සූත්‍රය | Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.