රෝගී තත්ත්වයක් නිසා අසරණ වූ පවුලක් උකස් කර තිබූ සිය ඉඩම විපක්ෂ නායකගේ මැදිහත්වීමෙන් යළිත් ඔවුන්ට..

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.