“නැවතත් ජනපති ගෝඨාභය”.සියවසරක් තුළ රාජපක්ෂවරු මෙරටට කරන්න යනදේ ගැන ගංගා මෑනිගෙන් ප්‍රබල අනාවැකියක්

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *