ලොකු අනතුරක් !! “ළමයි,ඔබ සහ රට වෙනුවෙන් බරපතල තීරණයක් ගත්තා” අනතුරෙන් ගැලවෙන්න ඔබ කලයුතුම දේ

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *